Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan De Herberg niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De Herberg en de daarbij betrokken deskundigen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij De Herberg. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van De Herberg is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiƫren.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. De Herberg geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

De informatie in de strips van De Waardin op deze website is bedoeld als inspiratie, en mag niet beschouwd worden als een direct advies aan u. Er wordt gekeken met een knipoog naar de Zelf ontwikkeling en Zelf verwerkelijking van deze tijd. De kennis en inzichten zijn gebaseerd op de beleving en ervaring van de schrijfster. Blijf te allen tijde zelfkritisch. Beslissingen op basis van de informatie van deze strips zijn voor uw eigen rekening en risico.